Dumont Rådgivning har specialiseret sig indenfor areal og projektudvikling.

I de indledende faser indeholdes typisk udviklingsopgaver på koncept- og organisationsniveau som eksempelvis indledende konceptudvikling, analyser (fx arealanalyser), helheds- og masterplaner, forretningsplaner, programudkast etc. Bygherren står overfor udfordringen om, at de beslutninger, som har størst betydning for projektet, typisk træffes i projektets tidligste faser. Strategi og vision et centralt grundlag for de overordnede og vigtige beslutninger i projektets begyndelse.

Dumont Rådgivning udarbejder et samlet beslutningsgrundlag, der rummer de overordnede forudsætninger og såvel økonomiske som tidsmæssige rammer, som er vigtige milepæle for realiseringen af ethvert projekt. Beslutningsgrundlaget har til formål at sikre, at alle beslutninger træffes på de rigtige tidspunkter og på et oplyst grundlag. Beslutningsgrundlaget vil typisk indeholde en beskrivelse med baggrund og sammenhæng, mål samt uddybninger om byggeriets fysiske rammer og funktioner. Dumont Rådgivning udarbejder et anlægsoverslag og opstiller modeller for det tidsmæssige forløb samt forslag til udbudsstrategi.

I vores rådgivning har vi rådgivet ejendomsbesiddere og udviklere om de mest gunstige modeller og processer for funktionsændringer af udtjente bygninger og ejendomme til:

  • Ændret anvendelse
  • Større udnyttelse

samt specialrådgivning i forbindelse med:

  • Lokalplaner
  • Masterplaner
  • Etc.