Vore ydelser dækker alle faser af et projekt. Vi sikrer samtidig, at du får den rådgivning, der matcher din opgave. Med en professionel rådgiver får du som bygherre mulighed for at optimere projektet i alle faser. I de indledende faser skal rammerne for projektets gennemførelse fastsættes. Det er samtidig her bygherren med fordel kan få sparring til at definere de strategier, der skal understøtte projektets gennemførelse – herunder valg af udbudsform. Det er med til at sikre, at projektets fulde potentiale kan udfoldes.

Som bygherrerådgiver deltager vi aktivt i projektudvikling, programmering, styring af de kreative processer, koordinering og gennemførelse af bruger- og borgerdialog, dialog med myndigheder, kvalitetskontrol samt projektstyring.

Opfyldelse af bygherrens succeskriterier og værdier for det konkrete byggeri er pejlemærket i vores faglige kompetente og engagerede rådgivning. Vi udvikler og realiserer sammen med bygherren den rigtige og den bedste løsning således at både det at bygge og det færdige byggeri lever op til bygherrens succeskriterier.

Som bygherre er det vigtigt, at den planlagte løsning er skræddersyet til det konkrete projekt, sådan at projektet får den rigtige start. Vi sikrer sammen med dig i den indledende planlægningsfase, at projektet er defineret og afgrænset fra starten, således at projektgrundlaget er afstemt med det nuværende behov for byggeri og projektet er fremtidssikret. Som samarbejdspartner indgår vi i en løbende dialog med bygherren under hele byggeriet både under planlægningen, projekteringen, udførelsen og efter at det færdige byggeri er afleveret og ibrugtaget. Vores fokus er på, at det færdige byggeri lever op til bygherrens succeskriterier og, at bygherrens interesser bliver varetaget.

For at få en god start på det konkrete projekt er det vigtigt at afklare behov, vision, mål og strategi for det konkrete byggeri. Den gode start på et projekt handler derfor også om at vælge en bygherrerådgiver, der er faglig kompetent samt dedikeret og engageret og har bred erfaring, faglig bredde og ekspertise indenfor alle faser af et byggeri. Dumont Rådgivning trækker på en bred vifte af erfaringer og kompetencer, der kan hjælpe bygherren i beslutningsprocesserne med at træffe l kvalificerede beslutninger.

Vi tror på – og arbejder ud fra –, at godt samarbejde og sikker ledelse skaber succesfulde anlægs- og byggeprojekter.

Vi er bygherrens faglige uvildige rådgiver i alle byggeriets faser lige fra idé over opførelse til byggeriet tages i brug. I tæt dialog med bygherren skaber vi fundamentet for at træffe de rette beslutninger på det rigtige tidspunkt, så både tidsplan og budget holder.

Uanset størrelsen af bygherrens anlægs- eller byggeopgave så har bygherren brug for overblik. Det skaber vi i samarbejde via en gennemarbejdet projektplan, som kortlægger hele projektets livscyklus, hvilke udfordringer der skal tages højde for, og hvordan de løses bedst muligt. Vi følger hele tiden op, og sørger for at projektet kører optimalt. Det betyder, at bygherren altid har overblik over både hver enkelt del af projektet såvel som helheden..

Idéfasen er det første afsæt i et byggeprojekt.

Dumont Rådgivning kan tegne visionerne og se mulighederne, og afdække det bygnings­mæssige behov samt fremtidssikre byggeriet sammen med bygherren. I den indledende fase udarbejder vi et beslutningsgrundlag, som beskriver baggrund, sammenhæng og mål. Beslutningsgrundlaget for bygherrens kommende byggeri indeholder desuden en beskrivelse af de fysiske rammer og funktioner, samt overslag på anlægget, og tidsplan for forløbet.

I den efterfølgende programmeringsfase sikrer vi, at brugernes krav og ønsker afdækkes gennem work­shops og brugermøder og afspejles i byggeprogrammet i form af funktionskrav, lokaleprogram, krav til logistik, fleksibilitet, indeklima mm.

Et godt byggeprogram er en forudsætning for en god byggeproces. Et byggeprogram skal inspirere til løsninger af høj kvalitet indenfor den givne økonomiske ramme.

Projektets succes sikres ved, at programmets krav indarbejdes godt i projektet og udmøntes i dets gennemførelse.

Vi udarbejder en udbudsstrategi sammen med bygherren, hvor den forudgående analyse af byggeriet danner rammerne for, hvorledes bygherrens muligheder for indløb kan håndteres og struktureres iht. de gældende udbudsregler.

Udbudsstrategien beskriver udbudsprocessen for byggeriet, herunder: Udbudsform, opdeling af delydelser, tidsplanen for udbuddet, samt udvælgelseskriterier og tildelingskriterier.

Efter udbudsstrategien er godkendt udarbejdes udbudsbekendtgørelse – annoncering.

Vi gennemfører prækvalifikationer og udvælgelse af de bedst egnede blandt prækvalifikationsansøgerne.

Vi udarbejder udbudsmateriale, gennemfører udbuddet og udarbejder evalueringsrapporter, bedømmelser samt indstillin­ger til bygherren.

Vi har erfaring med alle udbudsformer.

Regelværket er komplekst, så faldgruberne skal undgås. Men endnu vigtigere er det at udnytte udbud på den bedst mulige måde for at skabe værdi for bygherren– uanset om det handler om et boligbyggeri, et an­lægsprojekt, udbud af rådgivningsydelser eller entrepriser.

Vi hjælper bygherren i efterfølgende kontraheringsfase således at det sikres kontrakterne underskrives på betryggende vis.

I projektering og udførelsesfasen følger Dumont Rådgivning dedikeret og fagligt kompetent op på styring af tid, økonomi, kvalitet og risiko. Dette er centralt for bygherren og bygherrens succeskriterier.

Vi har værktøjerne og erfaringen til effektiv opfølgning på tidsplaner, økonomi og risiko.

Vi sikrer, at der følges op på mål og intentioner i byggeprogrammet, både under projektering og udførelse, og at den nødvendige kvalitetskontrol bliver gennemført. Vi sikrer granskningsforløbet for bygherren ved hver projekteringsfases afslutning for godkendelse af efterfølgende projekteringsfaser. Vi er den udfarende i forhold til opfølgning under byggeforløbet – fra planlægningsfasen til aflevering.

Vi udarbejder bygge- og anvisningsregnskab samt håndterer risikostyringen systematisk – hvor risici sammentænkes for samtidighed ud over hver enkelt risicis individuelle vurdering og heraf tidsmæssige- og økonomiske konsekvenser.

Vi gennemfører mangelgennemgange, afleveringer samt 1 års og 5 års eftersyn.

Vi håndterer forsikringsgarantier(AB92 garanti) samt følger op på mangler således bygherren modtager et mangelfrit byggeri.